Saturday, June 11, 2011

മണം ... കുടമുല്ലപ്പൂമണം

..........................................................................മണം
.......................................................................പൂമണം
...............................................................മുല്ലപ്പൂമണം
..........................................................കുടമുല്ലപ്പൂമണം
..................................................നാട്ടു കുടമുല്ലപ്പൂമണം
.............................................കുട്ടനാട്ടു കുടമുല്ലപ്പൂമണം
............................കാലിയുള്ള കുട്ടനാട്ടു കുടമുല്ലപ്പൂമണം
......................എട്ടുകാലിയുള്ള കുട്ടനാട്ടു കുടമുല്ലപ്പൂമണം
.................മുട്ടനെട്ടുകാലിയുള്ള കുട്ടനാട്ടു കുടമുല്ലപ്പൂമണം
.എട്ടുദിക്കും മുട്ടുമെട്ടുകാലിയുള്ള കുട്ടനാട്ടു കുടമുല്ലപ്പൂമണം

No comments:

Post a Comment